Ocena częstości występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby u osób otyłych polskiego pochodzenia oraz określenie stopnia znajomości zaleceń żywieniowych.

Wstęp. Częstość występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby (NAFLD) na świecie obecnie wzrasta. Pierwszym krokiem
w terapii NAFLD jest modyfi kacja stylu życia, w tym wzrost poziomu aktywności fi zycznej oraz odpowiednie postępowanie
żywieniowe.
Cel. Celem pracy była ocena częstości występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby u osób otyłych polskiego
pochodzenia oraz porównanie stopnia znajomości zaleceń żywieniowych wśród osób otyłych z NAFLD oraz bez cech stłuszczenia
wątroby.
Materiał i metoda. Badaniem została objęta grupa 50 osób otyłych polskiego pochodzenia. U osób otyłych zostało przeprowadzone
badanie ultrasonografi czne oraz ankieta dotycząca oceny stopnia znajomości zaleceń żywieniowych.
Wynik. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby została potwierdzona u 78% osób otyłych. Nie stwierdzono różnic istotnych
statystycznie w poziomie znajomości zaleceń żywieniowych w grupie osób otyłych z NAFLD oraz bez cech stłuszczenia wątroby.
Wnioski. W związku ze wzrostem częstości występowania NAFLD, niezbędna jest edukacja osób otyłych w zakresie wpływu
stylu życia na stan zdrowia. Pacjenci otyli posiadali niski poziom wiedzy na temat postępowania żywieniowego w otyłości oraz
NAFLD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *